’t Goeie Spoor Veenendaal

Een groene en rustige wijk in het Centrum van Veenendaal

Een groene en rustige wijk in het Centrum van Veenendaal

Welkom op de website van de buurtcommissie. Hier vind je informatie over projecten en activiteiten die met onze wijk te maken hebben.

Bezwaar nieuwbouwplannen

Hieronder vind je de berichtgeving aan de hand van een tijdlijn. Nieuwe ontwikkelingen en/of vervolgstappen vanuit de kerngroep worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

2024

April

Wij hebben het college voorgesteld een concept-commentaarnota op onze zienswijze aan ons voor te leggen en met elkaar hierover in gesprek te gaan

In die motie d.d. 7 maart 2022 stelde de gemeenteraad vast dat de omwonenden tot op dat moment onvoldoende in participatie waren betrokken en werd het college opgedragen de omwonenden in verregaande en uitgebreide participatie te betrekken en de resultaten daarvan al bij de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan in beeld te brengen en in de verdere procedure te betrekken. De gemeenteraad vond dit noodzakelijk om volledig en goed geïnformeerd een besluit te kunnen nemen over het wel of niet wijzigen van het bestemmingsplan ‘groen’.

In de daarna volgende 3e ‘participatiebijeenkomst’ mochten voor omwonenden relevantie onderwerpen als bouwhoogte, -massa, aantal woningen enz. echter niet op tafel komen. Hierdoor werd niet voldaan aan de opdracht en zou de gemeenteraad niet goed worden geïnformeerd. In voorgaande publicaties zijn wij hier nader op ingegaan.

Op 3 oktober 2023 heeft de raadscommissie het college aangesproken op het feit de motie M2022.10 niet goed werd uitgevoerd.  Het college zegde toe een bijeenkomst met de kerngroep te organiseren om te luisteren, feitelijk te notuleren en het resultaat ter kennis van de gemeenteraad te brengen. Echter de invulling die het college daar vervolgens aan gaf was een uitnodiging om te komen tot ‘correctie en aanvulling van het verslag van de 3e participatiebijeenkomst’. Wij hebben geantwoord deel te willen nemen aan een bijeenkomst zoals in de raadscommissie werd besproken. Dat het met terugwerkende kracht aanvullen of wijzigen van het verslag van de 3e bijeenkomst met informatie die daar toen niet op tafel is mogen komen onmogelijk is omdat het dan immers geen verslag van die bijeenkomst meer zou zijn. Het zou een nieuwe bijeenkomst moeten zijn als gevolg van het eerder niet uitvoeren van de motie van de gemeenteraad.

In de communicatie die hierover met het college ontstond gaven zij aan de bijeenkomst dan (ook) als een mondelinge aanvulling op onze zienswijze te zien. Wij zullen echter nooit ons formeel recht op het indienen van een zienswijze in deze procedure mondeling naar voren brengen. Dit zal altijd schriftelijk worden ingediend zodat de inhoud gearchiveerd terugvindbaar deel uitmaakt van de procedure en eventuele vervolgprocedure.

Al met al gaat de tijd vooruit en is het ontwerpbestemmingsplan in december 2023 gepubliceerd en onze zienswijze schriftelijk ingediend. De kerngroep ervaart het niet meer als zinvol om met het college te blijven discussiëren over de wijze waarop zij hun toezegging aan de raadscommissie denkt vorm te geven. Om alles overwegende toch op een goede en zinvolle manier rond de tafel te gaan hebben wij het college voorgesteld een concept-commentaarnota op onze zienswijze aan ons voor te leggen en met elkaar hierover in gesprek te gaan. Onjuistheden, onduidelijkheden of onvolledigheden kunnen dan worden besproken en wellicht al aan de voorkant worden weggenomen.

Wij zijn benieuwd of het college op ons voorstel in wil gaan.

Zie bijgevoegde brief aan het college.

2024

Februari

Er is veel gebeurd de afgelopen periode

Ons laatste bericht laat zien dat wij de participatiebijeenkomst van 24 augustus 2023 niet meer wilden bezoeken omdat wij niet het risico wilden lopen dat er (weer) een onjuiste weergave van onze inbreng in een verslag zou worden ‘vastgelegd’.
Daarom kozen wij ervoor de wijzigingen in de plannen die daar zouden worden gepresenteerd schriftelijk bij het college op te vragen. Wij gaven daarbij aan vervolgens na overleg in de buurt schriftelijk onze participatie-inbreng te willen geven.
Tot op heden hebben wij die informatie niet ontvangen.

De brief (onze ontevredenheid over het participatieproces) die toen tegelijkertijd door ons aan de gemeenteraad werd gestuurd had tot resultaat dat hierover in de raadscommissie van 3 oktober 2023 werd gesproken.
De raadsleden Mulder en Hooijer wezen het college erop dat de motie M2022.10 op 7 maart 2022 door de gemeenteraad vastgesteld vroeg om de omwonenden te betrekken in verregaande en uitgebreide participatie en de gemeenteraad daar de resultaten van wilde zien.
Om daar alsnog toe te komen werd door het college toegezegd een bijeenkomst met onze kerngroep bouwplannen te organiseren om zonder beperking of embargo te luisteren naar hun participatie-inbreng. Dit feitelijk te notuleren en ter kennis van de gemeenteraad te brengen.

Wij werden hier 7 weken later (één dag voor de volgende raadscommissievergadering) door het college over geïnformeerd en uitgenodigd voor een bijeenkomst met 3 ambtenaren om het verslag van de 3e participatiebijeenkomst (die van 15 september 2022) aan te passen/ te corrigeren.
De 3e participatiebijeenkomst was die waar werd geweigerd participatie toe te staan m.b.t. voor ons belangrijke onderwerpen zoals bouwhoogte, -massa, aantal woningen enz. Wij hebben aangegeven graag te willen deelnemen aan een bijeenkomst waarin wij de mogelijkheid krijgen onze participatie-inbreng naar voren te brengen zoals in de raadscommissie werd besproken. Dat dit niet een bijeenkomst kan zijn om een verslag en dus de opzet van de 3e participatiebijeenkomst met terugwerkende kracht te corrigeren. Wat daar is gebeurd in de procedure ligt vast en is geschiedenis. Alle inbreng die wij gaan geven anders dan door ons in die 3e bijeenkomst naar voren werd gebracht kan wat ons betreft niet in een gecorrigeerd verslag van die bijeenkomst worden opgenomen. Daarom een nieuwe bijeenkomst met een nieuw verslag.
De bij dit bericht gevoegde brieven nr. 1 en nr. 2 gaan hier op in.

Ter voorbereiding op deze (nieuwe) bijeenkomst zijn we in de buurt contact gaan leggen om na te gaan hoe de meningen en inzichten m.b.t. de gemeentelijke planvorming nu waren. Wij wilden immers als kerngroep vanuit het draagvlak vanuit de buurt de participatie-inbreng geven. Een aantal mensen wezen ons op het feit dat wij waren gefocust op het bouwplan zoals door de initiatiefnemer gepresenteerd echter… onvoldoende aandacht gaven aan de vraag of de omwonenden het huidige bestemmingsplan GROEN wel gewijzigd wilden zien. De initiatiefnemer zou ons die vraag niet stellen… maar had de gemeente dit dan wel gedaan? Had dit niet eerst moeten gebeuren? Dit bracht ons ertoe die vraag (in de vorm van een petitie/ zienswijze) als kerngroep huis aan huis in de buurt te stellen.

Ondertussen besloot het college het ontwerpbestemmingsplan te publiceren waardoor tot 8 februari 2024 de mogelijkheid ontstond een zienswijze in te dienen.

Gaandeweg kreeg de petitie/zienswijze HANDHAAF de bestemming GROEN steeds meer ondertekenaars. Vervolgens werd deze zienswijze op 30 januari 2024 door ons namens de ondertekenaars ingediend. Het resultaat was overweldigend. Namelijk 178 omwonende huishoudens gaven aan de bestemming groen gehandhaaft te willen zien! (Zie de bijlagen nr. 3 en nr. 4)

Ook de zienswijze van 27 september 2022 waarin 167 omwonende huishoudens aangaven de bouwplannen onaanvaardbaar te vinden werd op 30 januari 2024 door ons ingediend. (Zie bijlage nr. 5)

De anterieure overeenkomst die het college met de initiatiefnemer heeft gesloten ken o.a. twee definities. Te weten enerzijds het bestemmingsplan anderzijds het bouwplan.
Voor het gemeentebestuur is nu overduidelijk wat wij als omwonenden van beide vinden!

Als laatste heeft de kerngroep eveneens op 30 januari 2024 een zienswijze ingediend. (Zie de bijlage nr. 6)

Heel fijn dat we elkaar in dit proces blijven steunen en gezamenlijk blijven optrekken!
Alleen zo staan we samen sterk!

We blijven ons best doen en houden u op de hoogte.

2023

Augustus

Helaas geen vertrouwen meer in de gemeentelijke uitvoering van het participatieproces

De gemeenteraad gaf op 7 maart 2022 het college een duidelijke opdracht.
Wij als omwonenden moesten worden betrokken in verregaande en uitgebreide participatie m.b.t. de bouwplannen ’t Goeie Spoor.
Noodzakelijk om als gemeenteraad tot een weloverwogen goed besluit te kunnen komen over het wel- of niet wijzigen van het bestemmingsplan ‘groen’ naar ‘woningbouw’.
De gemeenteraad is als hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente als enige bevoegd dit besluit te nemen. Zij worden geadviseerd en geïnformeerd door het college.
Wij zijn dus afhankelijk geworden van de keuze die het college maakt om onze participatie-inbreng wel- of niet (volledig) voor te leggen aan de gemeenteraad.
Gedurende een jaar werd in afstemming met ROQ Vastgoed slechts één bijeenkomst met omwonenden georganiseerd.
Daarop volgend hebben wij samen (de bewoners van 169 woningen uit onze buurt) de gemeente en ROQ Vastgoed schriftelijk laten weten de bouwplannen onaanvaardbaar te vinden.
Al die tijd werd geweigerd participatie m.b.t. de essentiële onderwerpen ‘ aantal woningen, bouwhoogte, bouwmassa, toepassing parkeernormen en programmering’ toe te staan!
De gemeenteraad werd vanuit de uitvoering van dit ‘participatieproces’ dan ook niet geïnformeerd over onze mening betreffende die essentiële onderwerpen.
Wij hebben het college aangeboden samen een participatiebijeenkomst voor te bereiden om zodoende tevoren duidelijk te hebben wat wel- en eventueel niet besproken kan worden.
Hierop hebben wij geen antwoord ontvangen. Wel ontvingen wij zeer kort geleden als omwonenden een uitnodiging voor een volgende ‘participatiebijeenkomst’.
Voorafgaand aan deze geplande ‘participatiebijeenkomst’ hebben wij (ondanks de toezegging daartoe) geen antwoord op onze zienswijze ontvangen.

Helaas kunnen wij hierdoor geen vertrouwen meer hebben in de wijze waarop door het college in afstemming met ROQ Vastgoed dit ‘participatieproces’ wordt uitgevoerd.
Graag willen wij participeren echter wel op een wijze waarop onze mening ongecensureerd, duidelijk en volledig aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Niet alleen wij als omwonenden maar zeker ook de gemeenteraad heeft hier recht op en belang bij.
De gemeenteraad heeft immers aangegeven belang te hebben bij de inbreng van de omwonenden om tot een goed en weloverwogen besluit te kunnen komen!

Daarom hebben wij de gemeenteraad hierover geïnformeerd en het college gevraagd ons schriftelijk te informeren welke wijzigingen in de bouwplannen zijn aangebracht en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen.
Onze participatie-inbreng kunnen wij dan tezamen formuleren en schriftelijk aan het college doen toekomen. Zodoende weten wij zeker dat onze inbreng volledig ter beschikking van de gemeenteraad komt.
Goed voorbereid kunnen wij dit zo nodig nog mondeling toelichten.

De afgelopen dagen hebben wij veel ondersteunende reacties van u als mede-omwonenden mogen ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor.

Het is belangrijk met elkaar hierin te blijven optrekken!

2023

Mei

Vacature

Gaandeweg heeft de kerngroep die bestaat uit drie personen en een adviseur behoefte aan versterking.
Wellicht is er iemand in onze buurt die op het gebied van ruimtelijke ordening en bestuursrecht juridische capaciteiten heeft en deel wil uitmaken van de kerngroep?
Wij horen het graag…
Mochten er anderen zijn die graag een bijdrage willen leveren? Wij gaan natuurlijk ook graag met u in gesprek.

E-mail: info@tgoeiespoor.nl

Toelichten zienswijze aan fracties gemeenteraad

Wij hebben alle fracties van de gemeenteraad aangeboden onze zienswijze toe te lichten.
Tot op heden hebben alleen de CDA, D66 en de SP ons daarvoor uitgenodigd. Wij hebben de zienswijze vervolgens aan hen toegelicht.

Mocht u bekend zijn met iemand uit de gemeentepolitiek of daar zelf aan verbonden zijn… wilt u diegene dan wijzen op de mogelijkheid om de zienswijze door ons toegelicht te krijgen.
Het is belangrijk de gemeenteraad goed te informeren omdat zij op enig moment het definitieve besluit zullen gaan nemen over een eventuele wijziging van het bestemmingsplan (nu nog groen)!

Essentiële onderwerpen werden niet in de participatie betrokken…

De gemeenteraad heeft op 7 maart 2022 vastgesteld dat de participatie tot op dat moment onvoldoende was en het college opgedragen (motie 2022.10) in afstemming met de initiatiefnemer ons in een verregaande en uitgebreide participatie te betrekken. De resultaten daarvan moesten vervolgens bij het voorontwerpbestemmingsplan worden gevoegd. Gaandeweg is ons gebleken dat de initiatiefnemer ROQ Vastgoed in afstemming met het college onderwerpen als aantal woningen, bouwhoogte, bouwmassa, de toepassing van de parkeernormen en de programmering van participatie heeft uitgesloten. Dit is door ROQ Vastgoed bevestigd. De mening van omwonenden daarover werd of niet gevraagd en daar waar die ongevraagd wel werd gegeven, niet opgenomen bij de resultaten van de participatie zoals gevoegd bij het voorontwerp. Inderdaad… waar mocht het dan wel over gaan?
Dit was voor ons reden om ROQ Vastgoed te informeren dat een (participatie) gesprek op die manier geen toegevoegde waarde had en wij daartoe dan ook niet meer bereid waren.
Vervolgens hebben we de gemeente om een gesprek gevraagd om onze zienswijze toe te lichten en dit aan de orde te stellen.
De gemeente en even later ROQ Vastgoed heeft hierop gereageerd… hetgeen heeft geleid tot onze reactie aan de gemeente (BIJLAGE 1) en aan ROQ Vastgoed (BIJLAGE 2) die voor zichzelf spreekt.

Onze zienswijze is ingediend

Op 27 september 2022 heeft het gemeentebestuur en de initiatiefnemer ROQ Vastgoed een reactie/zienswijze vanuit onze buurt ontvangen. Daarin werd door de bewoners van 167 woningen aangegeven de bouwplannen onaanvaardbaar te vinden! Dit heeft tot op het moment van vandaag niet geleid tot enige wijziging in die plannen. De gemeente heeft een voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd waarin die ongewijzigde plannen zijn opgenomen. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden een reactie (zienswijze) hierop te geven. De eerder genoemde zienswijze vanuit onze buurt (167 woningen) maakt al onderdeel uit van de procedure.

Daarnaast heeft de kerngroep vandaag (8 mei 2023) in aanvulling daarop een zienswijze ingediend. Deze treft u onderaan dit bericht. U zult zien dat wordt ingegaan op veel zaken betreffende het bouwplan en de gevolgde procedure. Het is dan ook behoorlijk wat tekst geworden. De moeite waard om even voor te gaan zitten en door te lezen. Zodoende blijft u goed geïnformeerd over wat er speelt en blijft u betrokken. Belangrijk ook al omdat we wellicht in het verdere verloop van de procedure een beroep op u als mede-buurtbewoner zullen moeten doen!

Uiteraard houden we u op de hoogte van het vervolg hierop!

Concept aanvullende zienswijze

Zoals beloofd heeft de kerngroep een aanvullende (concept) zienswijze opgesteld.
Dit concept vind je hieronder. Op 8 mei a.s. zal de kerngroep de definitieve versie bij de gemeente indienen.
Uiteraard zal dit concept hier dan worden vervangen door de definitief ingediende versie.

2023

April

Website Buurtcommissie ’t Goeie Spoor in een nieuw jasje…

Zondag 16 april 2023 is met trots de website van de Buurtcommissie ’t Goeie Spoor in een nieuw jasje gestoken. Daarmee niet alleen een nieuwe impuls te geven aan de sociale samenhang in onze wijk maar zeker ook om de communicatie en informatie verder te verbeteren. De kerngroep bouwplannen laat chronologisch zien welke stappen worden gezet. Zoals u kunt zien is er al heel veel gebeurd. Doordat de kerngroep nu gebruik kan maken van de website kunnen wij u vanaf dit moment doorlopend goed informeren en betrekken. Graag uw aandacht daarvoor… kijk regelmatig of er aanvullingen zijn gepubliceerd. Zodoende houden we over de voorgenomen bouwplannen en de procedure nauw contact met elkaar en kan de kerngroep waar nodig eventueel ook snel een beroep op u doen.
De kerngroep is op dit moment druk bezig met het opstellen van een aanvullende zienswijze op het voorontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting zal deze begin mei op deze website worden gepubliceerd (Zie onder 29 maart 2023 bij voorontwerpbestemmingsplan). Graag uw aandacht hiervoor.
Instagram: @tgoeiespoor

Direct gereageerd op het onjuiste en onvolledige verslag van ROQ Vastgoed

Op 3 april 2023 hebben we na ontvangst van dit verslag per omgaande gereageerd naar ROQ Vastgoed en hen gewezen op het niet nakomen van afspraken, onjuistheden en onvolledigheden. Daarbij dit onderbouwd en beargumenteerd zodanig dat een juist en volledig beeld van de bijeenkomst zou ontstaan. Afgesloten met “Als gezegd om tot een juiste weergave van de bijeenkomst d.d. 15 september 2022 te komen willen wij bovenstaande genoemd onder a t/m f in het verslag opgenomen hebben. 
Wij verwachten dan ook dat u zo spoedig mogelijk uw (reeds gepubliceerde) verslag hiermee aanvult om zodoende te komen tot een door ons geaccordeerd verslag.

Verslag bijeenkomst dd 15 september 2023 van ROQ Vastgoed

Op 3 april 2023 werd het door ROQ Vastgoed gemaakte verslag van de bijeenkomst van 15 september 2022 eindelijk ontvangen. De was onjuist, onvolledig en voldeed niet aan de gemaakte afspraken. Tevens was dit verslag niet zoals afgesproken aan de aanwezige bewoners ter vaststelling voorgelegd. Dit verslag echter bleek wel al deel uit te maken van het voorontwerpbestemmingsplan en dus op 29 maart jl. te zijn gepubliceerd. Ieder die de stukken van het voorontwerp nu zou lezen werd hierdoor op het verkeerde been gezet. Zeker ook de gemeenteraadsleden die in de motie bij het raadsbesluit op 7 maart 2022 het college had opgedragen onze wijk serieus in participatie te betrekken en de resultaten daarvan bij de bestemmingsplanprocedure goed inzichtelijk te willen hebben om zodoende tot een wijs besluit te kunnen komen.

2023

Maart

Voorontwerpbestemmingsplan ’t Goeie Spoor gepubliceerd

Het voorontwerpbestemmingsplan ’t Goeie Spoor werd ingaande 30 september 2023 (t/m woensdag 10 mei 2023) door burgemeester en wethouders (college) ten behoeve van inspraak (zienswijze) gepubliceerd.
De reactie/zienswijze van de bewoners van 167 woningen uit onze wijk is reeds bij het college in het bezit en zal als inspraakreactie/zienswijze in deze procedure gaan gelden.
Daarnaast is de kerngroep op dit moment bezig nog een aanvullende inspraakreactie in deze procedure op te stellen. De inspraakreactie van de kerngroep zal naar verwachting begin mei klaar zijn en allereerst in op deze website worden gepubliceerd. Zodoende kunt u hier nog kennis van nemen alvorens deze op 8 mei wordt ingediend.

Gemeenteraad bespreekt de brief van de kerngroep

Op 15 maart 2023 werd in de commissievergadering van de gemeenteraad gesproken over de brief van de kerngroep met aandachtspunten en twee vragen. Het college (de wethouder) gaf aan de reactie (concept zienswijze) van 167 huishoudens als binnengekomen reactie wordt betrokken bij het voorontwerp wijziging bestemmingsplan dat binnenkort ter visie wordt gelegd. De wethouder gaf tevens aan dat de beleidsregel op blz. gelezen kon worden als zijnde de verplichting van initiatiefnemer te komen met een voor zowel gemeente als omwonenden aanvaardbaar plan maar… het zeker niet de bedoeling was dit zo te zien! De kerngroep zal hier overigens nog in een aanvullende reactie op het voorontwerp wijziging bestemmingsplan terug komen. De commissie is verder niet inhoudelijk op de aandachtspunten en vragen ingegaan. Wel in algemene zin weer vastgesteld dat participatie beter kan en moet.

De kerngroep had vanuit strategische overwegingen besloten deze commissievergadering niet in te spreken. De ingebrachte aandachtpunten en vragen waren duidelijk genoeg en iets toe te voegen aan de eensluidende reactie (concept zienswijze) van 167 huishoudens zou afbreuk kunnen doen aan dat stuk. Immers je zou niet weten of je dan nog steeds namens de ondertekenaars praat. Tot verassing van de kerngroep verscheen er toch een inspreekster vanuit de wijk ’t Goeie Spoor. De commissie verifieerde niet of de inspreekster namens de wijk ’t Goeie Spoor sprak en bevroeg haar wel als zodanig. Zij beantwoordde de vragen helaas zonder aan te geven hierbij op persoonlijke titel te spreken. Hierdoor kan bij de commissie bijvoorbeeld betreffende de beantwoording van de vraag “wat is voor de wijk dan wel acceptabel” een verkeerde indruk zijn ontstaan.  Punt is namelijk dat 167 huishoudens uit onze wijk zich wel unaniem hebben uitgesproken waarom zij de bouwplannen onaanvaardbaar vinden… maar nog niet met elkaar hebben besproken wat eventueel wel acceptabel zou kunnen zijn. De kerngroep zal bij de formele aanbieding van de zienswijze op het binnenkort te verschijnen voorontwerp wijziging bestemmingsplan hier nog op terug komen.

2023

Januari

De kerngroep zag de noodzaak de gemeenteraad duidelijk te informeren hoe het proces de voorgaande maanden (niet goed) was gelopen

Op 25 januari 2023 werd door de kerngroep in aansluiting op de reactie (concept zienswijze) van 167 huishoudens een 10-tal aandachtspunten en een tweetal vragen aan de gemeenteraad toegezonden. De kerngroep zag de noodzaak de gemeenteraad duidelijk te informeren hoe het proces de voorgaande maanden (niet goed) was gelopen. Hierdoor de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen hierop in te grijpen. De twee vragen richten zich enerzijds op verduidelijking of een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer al werd afgesloten en zo ja of hierin conform motie van de gemeenteraad een voorbehoud is gemaakt zodanig dat de gemeenteraad desgewenst zonder nadelig effect voor de gemeente definitief zou kunnen besluiten niet te komen tot bestemmingsplan wijziging. Anderzijds de vraag hoe het kan dat na tijdige ontvangst van de reactie (concept zienswijze) de procedure te komen tot een voorontwerp wijziging bestemmingsplan toch verder gaat. Immers op blz. 45 van de omgevingsvisie 2030 staat een beleidsregel waarin is opgenomen dat de initiatiefnemer moet komen met een voor gemeente en omwonenden aanvaardbaar plan… en duidelijk is dat dit laatste niet het geval is.

2022

Oktober

De reactie (concept zienswijze) van 167 huishoudens ‘bouwplannen onaanvaardbaar’

Op 20 oktober 2022 werd een reactie (tevens concept zienswijze) aan zowel de gemeenteraad, het college en de initiatiefnemer toegezonden. De reactie werd ondertekend door 167 huishoudens, allen omwonenden uit de wijk ’t Goeie Spoor. Duidelijk en eensluidend werd hierin kort gezegd aangegeven dat allen de voorliggende bouwplannen onaanvaardbaar

Bijgevoegd:

‘Kerngroep bouwplannen’ opgericht

In oktober werd vanuit de buurtcommissie ’t Goeie Spoor de ‘kerngroep bouwplannen’ opgericht. Deze kerngroep stelde zich tot taak de stem van de omwonenden uit de wijk gecoördineerd naar voren te brengen. Immers het risico aan de initiatiefnemer of het gemeentebestuur over te laten wat de rode draad zou zijn uit een groot aantal wellicht net niet helemaal bij elkaar passende stemmen en meningen van wijkbewoners is groot. Beter is het als één naar buiten te treden na vooraf met elkaar in overleg te zijn geweest. Gekozen werd voor huisbezoeken in de wijk, een reactie (tevens concept zienswijze) op te stellen en na te gaan wat het draagvlak hiervoor was. Dit werd vervolgens uitgevoerd.

2022

September

Informatieavond initiatiefnemer

Op 15 september 2022 werd door de initiatiefnemer een informatieavond gehouden. Bedoeling was hiermee te voldoen aan de opdracht van de gemeenteraad omwonenden serieus in participatie te betrekken. De omwonenden die op dat moment aanwezig konden zijn mochten ervaren dat de initiatiefnemer bouwhoogte, bouwvolume en aantal woningen presenteerde als vaststaand en door de gemeenteraad vastgesteld. De initiatiefnemer werd er vervolgens door omwonenden op gewezen dat de gemeenteraad ook een motie had aangenomen waarin zij de opvatting van de omwonenden duidelijk wilden betrekken in een eventueel besluit tot definitieve wijziging van het bestemmingsplan. Aan het eind van de bijeenkomst werd door de 45 aanwezige omwonenden samenvattend aangegeven dat de bouwplannen van initiatiefnemer onaanvaardbaar waren. Initiatiefnemer zegde toe dit in het verslag van de bijeenkomst op te nemen en dit verslag tevens aan de aanwezigen toe te zenden waardoor hierop nog eventuele wijzigingen of aanvulling konden worden voorgesteld. Op 25 januari 2023 was dit verslag nog steeds niet ontvangen.

2022

Maart

Gemeenteraad stelt de geactualiseerde ruimtelijke en programmatische kaders vast

Op 7 maart 2022 stelt de gemeenteraad de geactualiseerde ruimtelijke en programmatische kaders vast. Daarbij wordt een voorbehoud gemaakt. Er wordt namelijk een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat niet alle betrokken omwonenden voldoende zijn meegenomen in participatie en dat verregaande afstemming met de omgeving (wijk ’t Goeie Spoor) noodzakelijk is voordat de gemeenteraad definitief een goed besluit kan nemen over een wijziging van het bestemmingsplan. Verzoekt het college zorg te dragen voor een dergelijke afstemming alvorens te komen tot een voorontwerp bestemmingsplan.

2022

Februari

10 huishoudens van de nieuwbouwwoningen aan de Stationssingel (directe overburen) vinden bouwplannen onaanvaardbaar

Op 12 februari 2022 maken de 10 huishoudens van de nieuwbouwwoningen aan de Stationssingel (directe overburen) schriftelijk aan zowel de fractieleden als de gemeenteraadsleden bekend deze bouwplannen onaanvaardbaar te vinden. Daarbij in het geheel niet in participatie betrokken te zijn geweest en het vaststellen van ruimtelijke en programmatische kaders door de gemeenteraad dan ook veel te vroeg is. Zij dringen erop aan allereerst de stem van omwonenden te horen en serieus te nemen en dan pas als gemeenteraad de kaders vast te stellen.

Op 21 februari 2022 laten deze 10 huishoudens in een ‘open brief ‘ nogmaals aan de gemeenteraad maar nu ook aan de pers weten dat zij daadwerkelijk in een serieus participatietraject betrokken willen worden alvorens de gemeenteraad tot besluitvorming betreffende de kaders voor de bouwplannen overgaat.

Bijgevoegd:

2022

Januari

De groenstrook grond met 33 bomen de bestemming ‘groen’ wijzigen

Op 18 januari 2022 doet het college van burgemeester en wethouders (college) het voorstel aan de gemeenteraad de geactualiseerde ruimtelijke en programmatische kaders voor de locatie ’t Goeie Spoor vast te stellen. Dit betreft een kaderstellend besluit noodzakelijk om bestemmingsplan herziening mogelijk te maken. De groenstrook grond met 33 bomen heeft namelijk de bestemming ‘groen’ waardoor woningbouw nu niet mogelijk is.